Tutkimusprojektit

FiSMAlla ja sen jäsenorganisaatioilla on jatkuvasti käynnissä tutkimusprojekteja.

AgiES (Agile and Lean Product Development Methods for Embedded ICT Systems): Enemmän tehokkuutta ICT-alalle, parempaa työhyvinvointia 2010 – 2015

Turun yliopiston Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus, Työterveyslaitos sekä ryhmä yritys- ja yhdistyspartnereita ovat käynnistäneet kaksivuotisen AgiES-tutkimushankkeen. Hankkeessa tutkitaan ketterien menetelmien soveltamisesta sulautettujen järjestelmien suunnittelussa. Tutkimuksessa korostuvat sekä työtehokkuuden että työhyvinvoinnin näkökulmat. Hanketta rahoittaa pääosin Tekes.

AgiES-hankkeen (Agile and Lean Product Development Methods for Embedded ICT Systems) tavoitteena on soveltaa ohjelmistokehityksessä laajasti käytettyjä ja toimiviksi havaittuja ketteriä menetelmiä osana tietokonelaitteistojen ja sulautettujen järjestelmien suunnitteluprosesseja. Ketterien menetelmien soveltamista tutkitaan sekä työtehokkuuden että työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tutkimushankkeen lopputuloksena tuotetaan suomalaisten ICT-yritysten käyttöön helposti lähestyttävä käsikirja opastamaan ketterien menetelmien soveltamisessa.

Ketteryyttä laitteistosuunnitteluun

Ketterät menetelmät käsittävät kokoelman erityisesti ohjelmistosuunnitteluprojekteihin laadittuja käytäntöjä ja toimintatapoja, joilla suunnittelijaryhmän toimintaa saadaan tehostettua, kehittäjiä motivoitua sekä työkuormaa säädeltyä. Hankkeessa selvitetään miten ketterät menetelmät soveltuvat laitteistojen suunnitteluun.

– Erityisesti meitä kiinnostaa, miten laitteistosuunnittelijat voisivat mahdollisimman tehokkaasti sopeutua yhteistyöhön ketterästi toimivien ohjelmistokehittäjien kanssa, sanoo erikoistutkija Teijo Lehtonen Turun yliopistosta.

– Murrosvaihetta elävälle suomalaiselle ICT-sektorille prosessien tehostaminen tarjoaa mahdollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen yhä kiristyvillä kansainvälisillä markkinoilla, Lehtonen jatkaa.

Työhyvinvointi ja ketteryys

Ketterät menetelmät ovat tuoneet esiin uusia yhteisöllisen johtajuuden ja tiimin työn organisoinnin muotoja, joiden merkityksestä työhyvinvoinnille tarvitaan lisää tietoa. Hankkeessa tarkastellaan, miten ketterien menetelmien toimintatavat projektin johtamisessa ja toteuttamisessa edistävät työhyvinvointia. Lisäksi tutkitaan, millaisia haasteita kyseiset toimintatavat asettavat työhyvinvoinnin ylläpitämiselle ja kestävälle tulokselliselle työlle.

– Työn tehostaminen ja jatkuvan reagoinnin sekä tehtävän uudelleen määrittelyn tarve haastavat työhyvinvoinnin, kertoo erikoistutkija Seppo Tuomivaara Työterveyslaitoksesta.

– Asiantuntija voi olla innovatiivinen, tuottava ja tehokas vain hyvinvoivana. Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, miten ketteriä menetelmiä voidaan hyödyntää asiantuntijan työssä työhyvinvointia tukien.

Hankkeeseen osallistuvat yrityspartnereina BA Group Oy, FiSMA ry, Lindorff Finland Oy, Neoxen Systems, Nextfour Group Oy, Nordic ID Oy sekä ST-Ericsson Oy. Lisäksi muina partnereina hanketta tukevat Agile Finland ry, Suomen toiminnanohjaus STO ry, Tekniikan Akateemiset TEK, Turku Science Park Oy, Yrityssalo Oy, Turku Agile Group ry sekä kansainvälisenä kumppanina Associate Professor Norio Tokumaru.

Lisätietoja AgiES:

Erikoistutkija, TkT Teijo Lehtonen, Turun yliopisto, Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus, teijo.lehtonen@utu.fi , puh. 044 440 0005

Erikoistutkija, PsT Seppo Tuomivaara, Työterveyslaitos, seppo.tuomivaara@ttl.fi , puh. 040 578 3832

STX: Software Testing for Intended Quality 2011 – 2014

STX on kolmivuotinen kansainvälinen tutkimusprojekti keskittyen ohjelmistotuotannon kehittämiseen, testaukseen ja laatuun. Tavoitteena on testaus ja kehittämiskuluja alentamalla parantaa ohjelmistotuotannon tuottavuutta. Tutkimus pyrkii selittämään miten ohjelmisto kehitys, testaus ja laatu riippuvat toinen toisistaan. Projektin tulosten perusteella yritysten on mahdollista tuottaa halutun tasoista ja tyyppistä laatua tehokkaammin.

Projektin läpiviennistä vastaa Lappeenrannan tekninen yliopisto. Tutkimuksen rahoittaa Tekes sekä tutkimukseen osallistuvat kumppanit.

METRI (Metrics Based Failure Prevention in Software Engineering) 2010 – 2013
Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos on käynnistänyt METRI-nimisen TEKES EAKR-rahoitteisen hankkeen. Hankkeeseen osallistuu Itä-Suomen yliopiston lisäksi kolme ohjelmistoyritystä sekä Fisma. METRI:n tavoitteena on kehittää analyysin tuloksena mittareita, joiden käytöllä ja tarkkailulla voidaan torjua yleisimpiä ohjelmistotuotannossa esiintyviä virhetyyppejä. Tavoitteeseen pyritään osallistuvien ohjelmistoyritysten virhetietokantojen analyysin kautta. Analyysin tuloksena pyritään virheiden luokitteluun ja datan vertailuun olemassa oleviin standardeihin ja muun muassa FiSMA:n SoME-tietokantaan. Tavoitteena on selvittää yleisimmät virhetyypit ja tuottaa ehdotus mittareista, joiden käytöllä ja tarkkailulla voidaan mahdollisesti torjua yleisimpiä ohjelmistotuotannossa esiintyviä virhetyyppejä. Tietokanta-analyysin lisäksi hankkeessa järjestetään workshoppeja osallistuvien yritysten kesken. Workshoppien aiheet tulevat liikkumaan mittaamisen ja testauksen parissa. Osa workshopeista on avoimia myös kaikille Fisman jäsenyrityksille.

Metrissä kerätään laaja ohjelmistometriikoiden luettelo ja niistä saatuja kokemuksia. Tämä on tulossa julkiseksi palveluksi keväällä 2013.

ESPA/MASTO 2008-2011

Keväällä 2008 alkanut ESPA-tutkimusprojekti auttaa organisaatioita valitsemaan tehokkaimmat käytännöt laadunvarmistukseen, ja siten optimoimaan niistä koituvat hyödyt ja kulut. Projekti tuottaa mm. metodin, jolla organisaatio voi valita kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivat laatukäytännöt, sekä referenssimallin testaukseen.

ESPAn tutkijoina toimivat TKK:n Software Business and Engineering Institute (SoberIT) ja LTY:n Technology Business Research Center (TBRC). Rahoittajina toimivat TEKES, yrityspartnerit ja FiSMA. Kolmivuotisen projektin kokonaisbudjetti on 2 Meur. ESPA jakautuu kahteen aliprojektiin, SQUIDiin (TKK) ja MASTOon (LTY).

Lisätietoja projektin webbisivuilta www.soberit.hut.fi/espa/

Elite, 1. vaihe 2008, 2. vaihe 2009-2010

Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö on kehittänyt prosessiarvioinnin ja prosessin mallintamisen yhdistävää menetelmää vuoden 2007 lopussa päättyneessä MoSSE ‐projektissa (Modeling and Simulation in Software Engineering). Menetelmän kehitystyö jatkuu vuonna 2008 käynnistyneessä kaksivaiheisessa EliTe‐projektissa (Elicitation Technologies for Process Innovations).
Yhdistetyssä menetelmässä on tarkoitus prosessiarviointia tehdessä kuvata samalla prosessien nykytila yhdellä työvälineellä (Ecplipse Process Frameworkilla). Arviointimallien antamat kehityskohteet ovat usein abstrakteja, joten projektissa integroidaan aiheeseen liittyvien standardien sisältöä ja FiSMAn olemassaolevia kokemuskirjastoja. Näistä käyttäjä voi työvälineen avulla poimia nykyprosesseille konkreettisia kehitysehdotuksia.

Lisätietoja projektin webbisivuilta www.pori.tut.fi/elite

Sivun alkuun Sivua muokattu 27.11.2017